Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REGISTRAČNÍ PODMÍNKY A PRÁVNÍ VZTAHY MEZI SPOLEČNOSTÍ SENSATION INVEST S.R.O. A JEJICH ČLENY.

Obsah:

 1. Vymezení pojmů
 2. Členství v projektu Enfireex, práva a závazky členů
 3. Obecná ustanovení o registraci v systému Enfireex
 4. Použití a prodej výrobků
 5. Záruka na produkt a doprava
 6. Objednávky a platby
 7. Konkurence, jednání s konkurenty, činnost členů v konkurenčních firmách
 8. Propagace
 9. Kompenzační plán, vyplácení marketingových příspěvků (provize)
 10. Poradenství-sponzorství, vztahy se sponzory
 11. Ostatní ustanovení
 12. Rozhodné právo, vymáhání práv

Vymezení pojmů

1.1. Pod názvem Enfireex se rozumí projekt společnosti Sensation Invest, s. r. o., se sídlem: Vítkovická 3299/3A, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz IČO: 05829186, působící v oblasti obchodu, založená v České republice. V rámci projektu Enfireex má společnost Sensation Invest, s. r. o. právo na vybudování systému přímého prodeje, na vybudování a vývoj struktury prodeje, a to na základě těchto smluvních podmínek.

1.3. Pod názvem Enfireex se rozumí webová stránka společnosti Sensation Invest s. r o., obsahující systém a informace týkající se prodeje, marketingu, financí, včetně zaregistrovaných členů a jejich obchodní struktury.

1.4. Pod pojmem „člen klubu“ se všeobecně rozumí všichni zaregistrovaní lidé v projektu Enfireex.

1.5. Pod pojmem „Zákazník ” se rozumí jakákoliv fyzická osoba či obchodní společnost, která se do této kategorie členství přihlásila na webové stránce http://www.enfireex.com  a splnila podmínky, které jsou: odběr s úhradou jediného produktu bez registrace.

1.6. Pod pojmem „poradce ” se rozumí jakákoliv fyzická osoba či obchodní společnost, která se do této kategorie členství přihlásila na webové stránce http://www.enfireex.com a splnila podmínky, které jsou: Odběr s úhradou více než jednoho produktu a pravdivě vyplněná registrace včetně bankovního spojení.

1.7. Pod pojmem „strukturadownline” se rozumí všichni zákazníci a poradci, kteří se zaregistrovali pod vaším registračním číslem CZ000XX (to znamená, že při registraci uvedli v hlavičce registračního formuláře váš registrační kód) a všichni další členové jsou těmito poradci a zákazníky organizovaní. Struktura downline sahá až k poradci nebo zákazníkovi, pod kterého již nespadá žádný další nový poradce nebo zákazník.

1.8. Pod pojmem „váš sponzor“ se rozumí, osoba, na kterou jste provedl registraci v systému enfireex.com, kde jste uvedl její registrační číslo a celé jméno.

1.9. Pod pojmem „Kompenzační plán” se rozumí dokument, vydaný pod tímto názvem – společností Sensation Invest, s. r. o. v daném okamžiku a platné podobě. Společnost Sensation Invest, s.r.o., si za všech okolností vyhrazuje právo tento dokument kdykoliv změnit.s povinností uvědomit členy. Součástí kompenzačního plánu je metoda výpočtu marketingového příspěvku, který se vyplácí za nákupy realizované partnery a zákazníky ve struktuře downline, rovněž platební systém a termíny plateb. Platby provádí společnost Sensation Invest s. r. o.

1.10. Pod pojmem „direct marketing” je obecně používaná strategie přímého marketingu společností Sensation Invest, s. r. o., podle které je distribuce výrobků založena na osobních vztazích a poradenství. Tato forma distribuce zamítá a v žádném případě nepodporuje jakýkoliv veřejný prodej v kamenných obchodech a e-shopech. Povoleno je pouze vystavovaní produktu v neveřejných prostorách. V distribuční síti mohou být výrobky prodávány jen v rozsahu stanoveném v pravidlech a v souladu s nimi. Podle této strategie podporují poradci, kteří se zapojili do projektu Enfireex a mají distribuční právo, propagaci výrobků, poskytují o nich informace v plném rozsahu.

1.11. Pod pojmem „veřejné prostory“ a „veřejný prodej“ je třeba chápat jako volná dostupnost zcela cizím osobám bez předešlého pozvání do prostor za účelem prodeje.

1.12. Pod pojmem „klubové stránky“ se rozumí webová stránka přístupná, až po přihlášení se do systému, kdy se člen dostává do neveřejného rozhraní, které slouží vyloženě pro sdělování firemně interních informací, možností provádění vlastních objednávek, nahlížení do vlastních údajů a struktur.

2 Členství v projektu Enfireex, práva a závazky členů.

2.1. Fyzické osoby a obchodní společnosti, které jsou přihlášené do projektu Enfireex v kategorii “Poradce” a zaplatily za první nákup výrobků, mají tato práva a povinnosti:

a) Poradce je povinen pravdivě uvádět fakta o výrobku, vlastní zkušenosti a zkušeností třetích osob s ohledem na jejich věrohodnost.

b) Poradce nesmí používat vůči zákazníkovi žádné nekalé praktiky.

c) Poradce by se měl vyhýbat nepodloženým tvrzením, které jsou v rozporu se zákonem a legislativou dané země.

d) Poradce by neměl šířit falešné informace nebo poškozovat jakýmkoliv způsobem konkurenční výrobky a společnosti dle obchodního kodexu.

e) Poradce by měl propagovat image výrobků Enfireex, společnosti Sensation Invest s.r.o..

f) Všem poradcům je zakázaná jakákoliv veřejná reklama, která není schválena vedením firmy, pokud se přímo nejedná o ústní reklamu, a to s povinností udání své vlastní identity.

g) Poradce je povinen konzultovat případné problémy přímo se zástupcem společnosti Sensation Invest s.r.o. na telefonní lince uvedené na stránkách www.enfireex.com.

h) Poradce má právo objednávat výrobky u společnosti Sensation Invest na internetovém portálu www.enfireex.com za ceny uvedené v Kompenzačním plánu.

i) Poradce má právo používat výrobky pro vlastní potřebu a rovněž je distribuovat neveřejnou cestou zákazníkům – fyzickým osobám, a to buď sám, nebo prostřednictvím subjektů, které přímo ovládá. Tento prodej lze realizovat pouze formou přímé distribuce a za ceny uvedené v Kompenzačním plánu.

j) V případě veřejného prodejeproduktů v kamenných obchodech, e-shopech, tržištích, burzách, slevomatech a jiných tomuto podobných, bude tomuto Poradci odebraná vybudovaná pozice a bude proveden transfer na pozici zákazník.

k) Poradce má právo vytvářet si vlastní strukturu downline a má právo na odměnu, která vznikne z odběrů realizovaných v této struktuře tak, jak je stanoveno v Kompenzačním plánu.

l) Společnost Sensation Invest s.r.o., má povinnost vyplatit marketingový příspěvek, který se provádí jednouměsíčně na požádaní poradcedle ustanovení v daném okamžiku platného Kompenzačního plánu platbou na bankovní účet uvedený poradcem, pokud výše provize dosáhne obnosu minimálně 1 000 Kč.

m) Pokud dojde ke změně adresy bydliště nebo bankovního účtu poradce, je tento povinen s okamžitou platností upravit tyto údaje prostřednictvím internetu ve své registraci nebo nahlásit tuto skutečnost společnosti Sensation Invest s.r.o.

3 Obecná ustanovení o registraci v systému Enfireex

3.1. Pro vznik platné a aktivní registrace je nutno si zakoupit minimálně 1ks produktu u společnosti Sensation Invest s.r.o. a to do 90 dnů od své vlastní registrace.

3.2. Každá fyzická osoba nebo obchodní společnost má právo mít v projektu Enfireex pouze jednu registraci.

3.3. Nemá-li budoucí zákazník již vlastního poradce (sponzora) a osloví společnost se zájmem o spolupráci má společnost právo o přidělení vlastního poradce dle vlastního uvážení.

3.4. Poradci a zákazníci udělují tímto souhlas, že jejich osobní příběhy a případné fotografie může společnost Sensation Invest s.r.o. použít ve svých propagačních materiálech a k reklamním účelům respektujíce právo na ochranu jejich osobních údajů.

3.5. Každý člen má právo ukončit své členství písemným prohlášením zaslaným společnosti Sensation Invest s.r.o. Ukončení členství nabývá účinnosti dnem, kdy bylo převzato. Bez ohledu na výše uvedené platí, že člen, který vypovídá své členství, nemá ode dne odeslání výpovědi nárok na marketingové příspěvky, vypočtené z obratu účastníků své struktury downline.

3.6. Společnost Sensation Invest s.r.o. má právo s okamžitou platností ukončit svůj vztah se zákazníkem nebo poradcem, pokud podstatným způsobem porušil nařízení pravidel, nebo bude jinak svým chováním poškozovat nebo ohrožovat dobrou víru, obchodní zájmy či jiné zájmy společnosti Sensation Invest s.r.o. Společnost Sensation Invest s.r.o. je nadále oprávněna vypovědět vztah se zákazníkem nebo poradcem i v ostatních případech stanovených v těchto Všeobecných podmínkách a Pravidlech. V případě, že Sensation Invest s.r.o. na základě skutečností daných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách vypoví smlouvu ve vztahu s okamžitou účinností na základě zjištěných důvodů, tak práva zákazníka nebo poradce vůči Sensation Invest s.r.o. zaniknou. Ukončení vztahu je platné písemným oznámením o ukončení nebo v případě poštovního doručení dnem převzetí zásilky s písemným oznámením o ukončení, nejpozději však do 5 pracovních dnů po podání oznámení poštou nebo E-mailem. V případě, že vztah ukončí společnost Sensation Invest s.r.o., končí nárok na marketingové příspěvky dnem převzetí výpovědi a nově se lze registrovat až po uplynutí 12 měsíců ode dne výpovědi. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout novou registraci členů, jejichž předchozí členství bylo ukončeno ze strany společnosti Sensation Invest s.r.o.

3.7. V případě ukončení vztahu se zákazníkem nebo poradcem zůstávají zachována ustanovení Předpisů o mlčenlivosti a použití materiálů chráněných právem duševního vlastnictví v platnosti na dobu neurčitou. Ode dne odeslání nebo jiného způsobu předání výpovědi nemá již zákazník nebo poradce právo používat ochranné známky či loga společnosti Sensation Invest s.r.o., ani se o sobě zmiňovat jako o jejím nezávislém partnerovi. Toto označení bude vymazáno ze všech fór a všech, na těchto místech, používaných propagačních materiálů, bude ukončeno.

3.8. V případě smrti poradce nebo zákazníka jako fyzické osoby může být jeho status převeden a přijat jeho dědici. Pozice může být převedena pouze na fyzickou osobu, kterou je zákonný nebo závětní dědic. V případě převodu členských práv je třeba předložit vedení společnosti Sensation Invest s.r.o. rozhodnutí příslušného orgánu o převodu dědictví; vedení společnosti musí tento převod nejprve schválit. Pokud je více dědiců, musí být členská pozice osobně přijata jejich zástupcem. V takovém případě podléhá výplata splatných marketingových příspěvků dohodě dědiců a společnost Sensation Invest s.r.o. není povinna ani oprávněna činit v této věci jakékoliv rozhodnutí.

3.9. Nevyžadují-li tyto Všeobecné podmínky výslovně jinak, může být pozice poradce nebo zákazníka převedena na třetí osobu pouze na základě písemného souhlasu společnosti Sensation Invest s.r.o. Vzhledem k důvěrné povaze těchto pozic není společnost Sensation Invest s.r.o. povinna uvádět své důvody pro udělení nebo neudělení souhlasu a proti tomuto rozhodnutí se nemůže nikdo odvolávat, ani jej nemůže nikdo zpochybňovat. Bez ohledu na výše uvedené platí, že společnost Sensation Invest s.r.o. může jednostranně převést svá práva a závazky vůči svým partnerům a zákazníkům na třetí stranu

4 Propagace a prodej výrobků.

4.1. Společnost Sensation Invest s.r.o. poskytuje svým zákazníkům sortiment špičkových výrobků, které odpovídají firemní filosofii a tento sortiment je oprávněna kdykoliv měnit. Společnost Sensation Invest s.r.o. si vyhrazuje právo ukončovat distribuci některých výrobků a nahrazovat je jinými a uvádět na trh nové výrobky. O stažení výrobku společnost Sensation Invest s.r.o. nejprve v přiměřeném předstihu informuje partnery a zákazníky.

4.2. Členové mohou používat zakoupené výrobky pro svou vlastní potřebu nebo k přímé distribuci v souladu s Pravidly. Společnost Sensation Invest s.r.o. určuje doporučenou prodejní cenu, která se nachází v kompenzačním plánu. Toto doporučení je závazné. Přímou distribucí se rozumí, že výrobky jsou přímo prodávány fyzickým osobám, které nejsou členy systému Enfireex.

4.3. Prodej výrobků firmy Sensation Invest se provádí výlučně v přímém prodeji.  Je zakázáno prodávat výrobky Enfireex prostřednictvím velkoobchodů, v internetovém prodeji a na slevomatech.

4.4. Zveřejnění jakýchkoliv článků v inzertních novinách a časopisech, tiskovin určených k prezentaci nebo k prodeji, jakékoliv přímé i nepřímé reklamy, či jakékoliv negativní prezentace, kopírování a zveřejňování obrázků z klubových stránek, (a to vše i na veřejných internetových stránkách), ze kterých by bylo patrno, že se jedná o výrobky společnosti Sensation Invest, dále uvedení nebo vyobrazení výrobků Enfireex, loga Enfireex, případně obchodních názvů výrobků Enfireex, katalogů, ceníků, textů popisů výrobků, letáků, vyobrazení pomůcek nebo jiných materiálů, jakožto i jména nebo obdobného názvu Enfireex, je důrazně ZAKÁZÁNO!

4.5. Je zakázáno jakékoliv rozesílání nevyžádaných propagačních masově rozesílaných e-mailů, tzv. spamů, případně jiných druhů internetové komunikace, nejčastěji reklamních e-mailů.

4.6. Enfireex – členové klubu nesmí uvádět v názvu své adresy pro internetovou komunikaci, případně v názvu svých internetových stránek, ať už veřejně přístupných či nikoliv, a dále ve svých tiskovinách a dokumentech jím pořízených slova, skupiny slov a znaků, barvu či design způsobilé vyvolat klamnou představu, že se jedná o stránky či adresy pro internetovou komunikaci nebo dokumenty společnosti Sensation Invest s. r. o.

4.7. Vzhledem k tomu, že informace o výrobcích a marketingové strategii jsou důležitou součástí úspěchu výrobků Sensation Invest s.r.o., může společnost Sensation Invest s.r.o. rozhodnout o některých informacích a propagačních materiálech, letácích a ostatních reklamách, stejně jako pravidlech, jimiž je třeba se při prodeji řídit. Tato pravidla jsou členové povinni dodržovat a během distribuce je musejí akceptovat. Pokud společnost Sensation Invest s.r.o. tato pravidla změní, informuje o změnách své členy a tyto změny nabydou účinnosti 15. dnem po jejich zveřejnění. Společnost Sensation Invest s.r.o. prohlašuje, že změny pravidel nikdy neztíží prodejní činnost členům, mohou ale upravit některé obchodní postupy. V případě, že partner tato pravidla poruší nebo podá jiné informace, či bude uplatňovat jinou marketingovou strategii, než bylo dohodnuto, může s ním společnost Sensation Invest s.r.o. s okamžitou platností rozvázat obchodní vztah.

4.8. Společnost Sensation Invest s.r.o. tímto upozorňuje členy, že výrobky lze prodávat pouze v souladu se zákonem země, kde se prodej uskutečňuje a je na členovi samotném, aby splnil všechny povinnosti a požadavky týkající se fakturace a zdanění. Společnost Sensation Invest s.r.o. prohlašuje, že nenese žádnou odpovědnost za neplnění finančních, účetních nebo jiných povinností, a to včetně případných pokut, úroků z prodlení nebo jiných sankcí, které mohou být členovi uloženy. 

5 Záruka na produkt a doprava

5.1.. Společnost Sensation Invest s.r.o. odpovídá za splnění svých záručních povinností týkajících se výrobků. Členové nemohou přebírat žádnou zodpovědnost za plnění záručních povinností a nemohou ani iniciovat výměnu výrobků či vrácení peněz. Partneři jsou povinni o této skutečnosti zákazníky informovat. Vzhledem k výše uvedenému společnost Sensation Invest s.r.o. se zavazuje zajistit výměnu výrobku při předložení dokladu o prodeji, pokud výrobek nebude způsobilý k použití.

5.2. Společnost Sensation Invest s.r.o. garantuje stoprocentní navrácení peněz v případě navrácení výrobků v neporušeném balení, se kterým zákazník není spokojen a pokud je zákazník do 15 dnů od převzetí zašle zpět na adresu společnosti Sensation Invest s.r.o. na balíku uvede “ garanční navrácení peněz“ doloží objednávku nebo fakturu a udá číslo svého bankovního účtu, na který mají být peníze zaslány.

5.3. Společnost Sensation Invest s.r.o. garantuje výměnu výrobku v případě jeho poškození během dopravy, pokud je jeho nákup doložen objednávkou nebo fakturou a pokud zákazník nahlásí žádost o uplatnění nároku na garanční výměnu, pokud je jeho nákup doložen fakturou a pokud zákazník nahlásí žádost na uplatnění nároku na garanční výměnu do 5 dnů od jeho doručení a doloží protokolem společně sepsaným s doručovatelem, že výrobek byl poškozen již při doručení.

6 Objednávky a platby

6.1. Společnost Sensation Invest s.r.o. dodává členům objednané výrobky při uhrazení jejich ceny. Cena za doručení v případě objednávky je uvedena na stránce objednávek www.enfireex.com..

6.2. Zboží se objednává na webové stránce www.enfireex.com. provozovaného společností Sensation Invest s.r.o. a při každé objednávce je třeba zadat přihlašovací údaje člena.

6.3. Po provedení objednávky na stránkách www.enfireex.com obdrží člen elektronickou kopii objednávky do e-mailu, který má uvedenou ve svojí registraci.

6.4. Zboží je možno zakoupit a vyzvednout přímo na pobočce společnosti Sensation Invest s. r. o., Vítkovická 3299/3A – telefonicky dohodnout termín předem na čísle +420 774 544 987.

6.5. V případě použití zásilkové služby je v nabídce Doručení na Dobírku a lze uhradit objednávku při převzetí, a to v hotovosti nebo platební kartou* (*pro objednávky nad 2000kč).

6.6. Pro platby BANKOVNÍM PŘEVODEM je nutno uvést Variabilní Symbol uvedený na objednávce.

7 Konkurence, jednání s konkurenty, činnost členů v konkurenčních firmách.

7.1. Při doporučování a distribuci výrobků Enfireex se musejí členové snažit o to, aby prezentovali výrobky objektivním způsobem, měli by se vyhnout neetickým srovnáváním a neuvádět žádné obdobné výrobky nebo části výrobků od jiných firem tak, aby tímto poškozovali obchodní zájmy či pověst společnosti Sensation Invest s. r. o. nebo její konkurenční společnosti.

7.2. Poradci společnosti Sensation Invest s.r.o. mají možnost účastnit se i jiných systémů přímého marketingu nebo síťového marketingu (MLM). Nesmí však ostatním systémům přímého marketingu poskytovat jakékoliv informace o systému či prodejní strategii Sensation Invest s.r.o. a před zástupci těchto organizací, co by poškozovalo nebo ohrožovalo obchodní zájmy společnosti Sensation Invest s.r.o. O takový výrok se jedná zejména tehdy, pokud poradce poskytne informace o obchodním tajemství, organizaci, členech vedení nebo údaje o nich.

8 Propagace

8.1. Vlastní propagační a informační materiály, které si členové sami vypracují, mohou ke své obchodní činnosti používat pouze v případě, že byl jejich vzhled a obsah písemně schválen společností Sensation Invest s.r.o.

8.2. Partneři mohou při prodeji na svých vlastních letácích, webových stránkách, vizitkách a v obchodní komunikaci používat logo Enfireex., ale musejí však vždy viditelně a jednoznačně uvést, že vystupují jako její nezávislí partneři. Označení nezávislý partner musí z estetického hlediska odpovídat logu, nesmějí logo zakrývat či ho měnit, a ani nesmí být uvedeno v kontextu, který by poškozoval, nebo ohrožoval cíle a obchodní zájmy organizace.

8.3. Při ústních prezentacích jsou partneři povinni jednoznačně uvádět, že jednají jako nezávislí poradci společnosti Sensation Invest s.r.o. a nesmějí za společnost Sensation Invest s.r.o. cokoliv prohlašovat, ani nemohou jejím jménem nabývat žádná práva.

8.4. Na akcích pořádaných jménem Sensation Invest s.r.o. může pořizovat hlasové nebo vizuální nahrávky pouze organizace nebo podnikatel, objednaný společností Sensation Invest s.r.o. Je přísně zakázáno pořizovat si jakékoliv hlasové či vizuální nahrávky. V případě takového jednání společnost Sensation Invest s.r.o. s okamžitou platností ukončí členství dotyčné osobě. V souladu s výše uvedeným smějí poradci používat poznámky nebo školící materiály získané na akcích Sensation Invest s.r.o. pouze pro účely své vlastní činnosti; nesmějí být množeny, šířeny ani poskytovány třetím osobám.

9 Kompenzační plán, vyplácení marketingových příspěvků (provize).

9.1. Z prodeje výrobků vzniká poradcům nárok na marketingové příspěvky podle kompenzačního plánu. Podmínky vyplacení těchto odměn jsou uvedeny v Kompenzačním plánu Enfireex, který je umístěn na webové stránce společnosti Sensation Invest s.r.o. www.enfireex.com.

9.2. Aktivní poradci společnosti Sensation Invest s.r.o. a lidé, kteří tvoří svoji strukturu downline, mají nárok na marketingové příspěvky podle dosaženého objemu nákupu produktů. Výše, částka a podmínky vyplácení marketingových příspěvků jsou uvedeny v Kompenzačním plánu-tabulce, umístěném na webové stránce enfireex.com.

9.3. Společnost Sensation Invest s.r.o. si vyhrazuje právo Kompenzační plán změnit, zároveň je však povinna informovat o těchto změnách poradce e-mailem a to 30 dnů před nabytím jejich účinnosti.

9.4. Provize z objednávek jsou připsány do systému, až v době, kdy je tato objednávka uhrazena v plné výši hotově nebo až bude připsána a identifikována na bankovním účtu firmy Sensation Invest s.r.o. uvedeného vždy na objednávce.

9.5. Nárok na proplacení provize má poradce, až ve chvíli, kdy provedl alespoň jeden vlastní nákup produktu firmy Sensation Invest s. r. o.

9.6. Kalkulace a výplata probíhá v české měně nebo ve měně daného státu kde je trvalá adresa registrovaného člena. Společnost Sensation Invest s.r.o. vyplácí marketingové příspěvky na základě individuálního účtu partnera. Strany se dohodly, že poradce vysloveně souhlasí s tím, že společnost Sensation Invest s. r. o. je oprávněna vystavit poradci faktury na částky vypočítané dle platné tabulky Kompenzačního plánu na marketingové příspěvky a zaslat mu je.

9.7. Marketingové příspěvky a jiné bonusy jsou propláceny do 10-tého dne následujícího měsíce od zadání požadavku pro vyplacení provize na vlastní bankovní účet uvedený při registraci nebo v pozdějším termínu.

9.8. Společnost Sensation Invest s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za zdanění, účetnictví, ani jiné závazky, související s marketingovými příspěvky nebo provizí, za které odpovídá poradce sám. Společnost Sensation Invest s.r.o. prohlašuje, že za plnění těchto povinností si odpovídá poradce sám v duchu zásady, že poradce je nezávislým podnikatelským subjektem, který si sám odpovídá za svou vlastní obchodní strategii.

9.9. Pokud bude mít Sensation Invest s.r.o. vůči poradci nějaké pohledávky spojené s výplatou odměny nebo jiné pohledávky, vyhrazuje si společnost právo započíst si tyto pohledávky oproti marketingovým příspěvkům, které mají být poradci vyplaceny.

10 Poradenství-Sponzorství, vztahy se sponzory.

10.1. Poradenství poradce je v prvé řadě péče o každého člena ve své struktuře, a to v ohledech užívání produktu a podávání firemních i svých nabytých znalostí.

10.2. Seznámení nových členů s webovým systémem, kompenzačním plánem, zadávání objednávek, vyplácení provizí a celkovou orientaci v systému.

10.3. Každý poradce má právo budovat si struktury downline podle pozice, kterou má v systému Enfireex a získávat tak další poradce a zákazníky. Struktura downline vzniká tehdy, když se členové přihlásí do systému enfirex.com jako poradci nebo zákazníci a při registraci uvedou odkaz na registrační číslo svého Poradce (sponzora). Tento vztah vzniká okamžikem, kdy se zákazník zaregistruje.

10.4. Poradenská činnost spočívá v napomáhání členům struktury v přípravě jejich prodejní strategie, budování sítě či rozvíjení jejich znalosti o výrobcích. S těmito členy je možno komunikovat osobně, písemně nebo telefonicky. Poradce nesmí při prezentaci produktu Enfireex uvádět přehnané informace o výdělku, který lze prodejem získat, či popis obchodní činnosti jinak přehánět. Každý poradce musí zdůrazňovat, že základní podmínkou úspěšné činnosti v systému je osobní aktivita, připravenost a chuť pracovat.

10.5. Společnost Sensation Invest s.r.o. si vyhrazuje právo kontrolovat činnost poradců a zjistí-li, že není v souladu se zásadami a obchodními zájmy společnosti, má firma Sensation Invest s.r.o. právo ukončit danému poradci členství.

11 Ostatní ustanovení

11.1. Společnost Sensation Invest s.r.o. si v souladu s platnými pravidly vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky, jakož i pravidla jednostranně měnit.

11.2. Vlastní členskou registrací v klubu to znamená členstvím vedeného v systému www.enfireex.com firmy Sensation Invest s.r.o. akceptují platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek. (VOP)

12 Rozhodné právo, vymáhání práv

12.1. V případě vymáhání předpisů a vzniku nároků s nimi souvisejících má přednost Právo České republiky.

0